Школски одбор је орган управљања у школи.

Школски одбор има седам чланова, које за јавне школе у име оснивача именује Министарство, и то:

 1. два члана на приједлог радника школе из реда запослених,
 2. два члана у име оснивача,
 3. два члана из реда родитеља на приједлог Савјета родитеља и
 4. један члан на приједлог јединице локалне самоуправе.

Састав школског одбора, по правилу, треба да одражава националну структуру ученика, њихових родитеља, радника школе и јединице локалне самоуправе.

Мандат школског одбора траје четири године.

Одлуке школског одбора су правно ваљане ако се за њих изјасни већина од укупног броја чланова школског одбора.

Чланови Школског одбора ЈУ ОШ „19. април“ Дервента су:

 1. Сунчица Којић, предсједник
 2. Марија Планинчевић, члан
 3. Наташа Милојевић, члан
 4. Дијана Лејић, члан
 5. Данијела Суботић, члан
 6. Вера Гаџа, члан
 7. Љиљана Асентић, члан

Школски одбор:

1) усваја годишњи програм рада школе и финансијски план и прати његово извршење,

2) даје директору мишљења и приједлоге о питањима од интереса за рад школе,

3) одлучује о коришћењу финансијских средстава школе у складу са законом,

4) усваја годишњи извјештај о пословању школе и годишњи обрачун,

5) одлучује о коришћењу средстава за инвестиције и инвестиционо одржавање,

6) доноси одлуку и расписује конкурс за избор директора посредством Завода за запошљавање Републике Српске,

7) разматра пријаве кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора,

8) министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава,

9) редовно разматра и прати успјех ученика и предузима мјере за унапређивање рада школе,

10) усваја статут и друга акта школе,

11) рјешава приговоре на одлуке директора,

12) покреће иницијативу за смјену директора,

13) извршава рјешења, одлуке и захтјеве Министарства,

14) прати и контролише све друге активности прописане овим законом, статутом и оснивачким актом школе,

15) покреће поступак код надлежних здравствених установа за комисијску оцјену радне и здравствене способности директора, вршиоца дужности директора, помоћника директора и лица овлашћеног за замјену директора школе,

16) одлучује о приговорима радника на рјешења директора и одлуке комисија школе и

17) разматра и друга питања утврђена законом.