Наставничко вијеће формира стручне активе по сродним предметима.

У нашој школи формирани су сљедећи активи:

 1. Актив првих разреда
 2. Актив других разреда
 3. Актив трећих разреда
 4. Актив четвртих разреда
 5. Актив петих разреда
 6. Актив српског језика
 7. Актив енглеског и њемачког језика
 8. Актив математике и физике
 9. Актив биологије и хемије
 10. Актив историје и географије
 11. Актив техничко образовање и основи информатике
 12. Актив ликовне и музичке културе
 13. Актив физичког васпитања
 14. Актив за православну вјеронауку

Стручни актив наставника обавља сљедеће послове:

1) планира наставне садржаје,

2) предлаже програме рада додатне и допунске наставе,

3) предлаже мјере за унапређивање васпитно-образовног рада,

4) врши уједначавање критеријума за оцјењивање ученика,

5) предлаже нове облике рада у настави,

6) анализира резултате рада наставника и ученика,

7) предлаже мјере за унапређивање рада у оквиру Актива и

8) разматра и даје стручно мишљење о квалитету понуђених дјечјих часописа, те предлаже Наставничком вијећу избор часописа који ће бити понуђен ученицима.