У Школи се формира Савјет родитеља као савјетодавно тијело.

Савјет родитеља чине представници родитеља сваког разреда у Школи и то:

  • по један представник родитеља из сваког одјељења у централној школи и
  • по један представник родитеља сваког подручног одјељења.

Предсједника Савјета родитеља бирају родитељи на сједници савјета тајним гласањем.

Предсједник је изабран ако добије натполовичну већину гласова укупног броја чланова Савјета родитеља.

Савјет родитеља јавним гласањем, на приједлог предсједника, бира замјеника предсједника Савјета родитеља.

Савјет родитеља доноси Пословник о раду Савјета родитеља.

Савјету родитеља могу да присуствују директор, помоћник директора, педагог, логопед и секретар Школе без права одлучивања на позив предсједника Савјета родитеља.

Помоћник директора и директор Школе помажу Савјету родитеља у раду, без права одлучивања.

Савјет родитеља:

1) разматра успјех ученика у учењу и владању,

2) разматра намјену коришћења средстава остварених:

  • ученичким радом,
  • проширеном дјелатношћу Школе,
  • од донација и средстава родитеља,

3) разматра школски календар,

4) разматра план и програм екскурзије, излета, школе у природи, јутарњег чувања и продуженог боравка, о чему даје мишљење,

5) у сарадњи са Школом врши избор добављача хране за продужени боравак,

6) у сарадњи са Школом врши избор понуђача за реализовање плана и програма екскурзије, излета и школе у природи,

7) представља ставове родитеља ученика Школском одбору Школе,

8) подстиче ангажовање родитеља у раду Школе,

9) иницира спровођење програма и едукација родитеља о развојним потребама дјеце и другим темама,

10) учествује у изради и реализацији одговарајућих пројеката којима се подстиче и унапређује васпитно-образовни рад у Школи и

11) промовише интересе Школе у локалној заједници на чијем подручју се Школа налази.

Савјет родитеља има право да своје приједлоге, питања и ставове упућује Школском одбору,  директору, односно стручним органима Школе.

 

ЧЛАНОВИ САВЈЕТА РОДИТЕЉА ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ
Р.БР. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РОДИТЕЉА РАЗРЕД И ОДЈЕЉЕЊЕ КОЈЕ ПРЕДСТАВЉА ЗАДУЖЕЊЕ У ОКВИРУ САВЈЕТА РОДИТЕЉА
1.  Драгана Јанковић 1-1 Члан
2. Александар Вуковић 1-2 Члан
3. Валентина Прлић 1-3 Члан
5. Љиљана Асентић 2-А, 5-А Члан
6. Ведрана Петковић 2-1 Члан
7. Данијела Вујовић 2-2 Записничар/замјеник
8. Драгана Јутрић 2-3 Члан
9. Синиша Дувњак 3-1

Члан

 

10.

 

Радмила Ђукић 3-2 Члан
11. Наталија Ковачевић 3-3 Члан
12. Кристина Савић 4-А

Члан

 

 

13. Даниел Ложњаковић 4-1 Предсједник Савјета
14.

Вера Гаџа

 

 

 

4-2

Члан/представник у ШО

 

ШО

15. Александра Ђурић 4-3 Члан
16. Љиљана Асентић 5-А Члан/представник у ШО
17. Зоран Иљић 5-1 Члан
18. Јелена Зубић 5-2 Члан
19. Слађана Анђелковић 5-3 Члан
20. Маријана Милановић Костреш Члан
21. Мирела Прерадовић 6-А Члан
22. Милкица Узелац 6-1 Члан
23. Тијана Чичак 6-2 Члан
24. Памела Бундавица 6-3 Члан
25. Југослав Анђелковић 7-1 Члан
26. Живана Миладиновић 7-2 Члан
27. Драгана Новић 7-3 Члан
28. Драгана Илић 7-4 Члан
29. Данијела Јовичић 7-А Члан
30. Драган Дукић 8-1 Члан
31. Николина Боројевић 8-2 Члан
32. Дијана Николић 8-3 Члан
33. Љиљана Асентић 8-А Члан
34. Дијана Лејић 9-1 Члан
35. Марина Добрић 9-2 Члан
36. Нела Нинковић 9-3 Члан
37. Миладинка Вујић 9-А Члан
38. Јелена Цвијановић Мишковци Члан
39. Слађана Бркић Трстенци Члан