Наставничко вијеће формира се на почетку школске године и чине га сви наставници и стручни сарадници Школе, а сазива га директор школе према потреби, односно најмање четири пута годишње.

Наставничко вијеће обавља сљедеће послове:

1) прати остваривање Наставног плана и програма,

2) анализира остваривање:

  • циљева,
  • задатака,
  • исхода васпитно-образовног рада,

3) разматра резултате рада наставника и стручних сарадника,

4) иницира, разматра и реализује разне облике стручног усавршавања наставника и стручних сарадника,

5) разматра и усваја програме рада ваннаставних и слободних активности,

6) разматра план и програм екскурзије, излета, школе у природи, јутарњег чувања и продуженог боравка, о чему даје мишљења,

7) разматра школски календар,

8) разматра и утврђује Годишњи програм рада Школе,

9) учествује у изради аката Школе,

10) разматра и утврђује резултате рада ученика, успјех ученика у учењу и владању и предузима мјере за јединствен и усклађен рад свих ученика у процесу васпитања и образовања,

11) промовише интерес Школе у локалној заједници на чијем подручју се налази Школа,

12) доноси одлуку о избору часописа који ће бити понуђени ученицима и

13) рјешава и друга питања утврђена Законом и актима Школе.